10.21.2005

pangamba sa bukas

dati, ang nais lamang ni pepe ay magkaro'n ng matiwasay na pamilya, mga dalawa o apat na anak at simpleng asawa, magandang trabaho at salapi. hindi na niya inisip ang magiging trabaho noong panahong iyon, ang nais lamang ay maging mayaman at magpakayaman pa dahil sa kapanahunang paniniwalang magiging maligaya kung magiging makwarta hanggang dumating ang araw na hindi inaasahan. biglang siyang napatigil at napaisip sa gitna ng kung saan. nagsimula siyang magtaka sa mga buhay meron ang iba, mga dahilan ng kanilang kaligayahan at pag-aaway at kalungkutan. "pera" ang naging sagot. nag-alala siya para sa sariling kinabukasan. hindi inakalang magiging ganito ang takbo ng lahat. hindi inakalang magtataka at magtatanong tungkol sa paksang ito.

dumating at huminto sa puntong ninais na niyang hindi mag-asawa. sinimulan niyang pahalagahan ang sariling kaligayahan. natantong ang pag-aasawa'y hindi kailangan upang maging masaya. ang salapi ay hindi kailangan upang maging masaya. magiging masaya ang buhay, may asawa man o wala, mayaman man o hindi, dahil nakasalalay kay pepe..kung ano ang nais niya, ang pangarap na aabutin niya. nabuksan ang kanyang isip sa mga bagay-bagay na dati'y kinakatakutan pa. natuwa at nahinto ang pag-aalalang nadarama noon. ngayon, wala na siyang pangamba, bawat araw ay sinusulit at pinahahalagahan na. itinuri buhay ang buhay at hindi isang responsibilidad.